Harmony Collection

Story

We created the “Harmony” collection, inspired by ancient traditional Albanian motives.

Albanians, from ancient times, have developed and cultivated the tradition of handmade textiles. The Albanian Reception Room is presented as a small exhibition of folk art. The combination of elements, the combination of colors, common or separated figures, all of this, is intertwined art of Albanians over the centuries. Women play a key role in the realization of these works. Every surviving rug was made by the woman’s hands. Often her feelings, emotions and creativity are interlaced in the images and motives that are used in the carpet.

We are grown in a common spirit, where love for our culture has only increased. As children, we remember our vibrant home with different colors, shapes, figures and ornaments.

Inspired by these symbols more and more every day, we wanted to reanimate these old forms in a different form and dimension. The “Harmony” collection is displayed through minimalism and simplicity.

If we look closer to the old culture layers, we see many symbols, many common or separated figures, which in many cases do not allow us to focus directly on one symbol, because of the variety and repetition. With this collection, we wanted these symbols to grow in shape, to be in the spotlight and to enjoy the beauty of the tire.

“Dance with me”, “Keep me”, “Smile at me”, “Hug me”, “Stand by me,” “Walk by me,” “Love me.” Each carpet conveys a message. Let’s keep on living with the harmony that our ancestors lived. Create beautiful memories. Love each other!

Koleksioni Harmonia

Kemi krijuar koleksionin “Harmony”, të inspiruara nga motivet e lashta tradicionale shqiptare.

Shqiptarët, që nga lashtësia, kanë zhvilluar dhe kultivuar traditën e punimit me dorë të shtrojeve. Dhoma shqiptare e pritjes është paraqitur si një ekspozitë e vogël e artit popullor. Kombinimi i elementeve, kombinimi i ngjyrave, figura të përbashkëta apo të ndara, të gjitha këto, janë ndërthurje e artit të shqiptarëve ndër shekuj. Gruaja luan rol kyç ne jetësimin e këtyre punimeve. Çdo shtrojë e mbijetuar, është punuar nga duart e gruas. Shpeshherë ndjenjat, emocionet dhe kreativiteti i saj janë gërshetuar në figurat dhe motivet që janë përdorur në shtroja.

Jemi rritur në një frymë të përbashkët, ku dashuria ndaj kulturës sonë vetëm se është shtuar.Që prej fëmijë, mbajmë mend shtëpinë tonë të gjallëruar me ngjyra, forma, figura e stolisje të ndryshme.

Të inspiruar çdo ditë e më shumë nga këto simbole, kemi dashur që këto forma të vjetra, t’i jetësojmë sërish, në një formë dhe dimension ndryshe. Koleksioni “Harmonia” shfaqet përmes minimalizmit dhe thjeshtësisë. Nëse i analizojmë më afër shtrojet e vjetra të kulturës, vërejmë shumë simbole, shumë figura të përbashkëta apo të ndara, që në shumë raste nuk na lejojnë të fokusohemi direkt vetëm në një simbol, për shkak të larmisë dhe përsëritjes. Me koleksionin tonë, kemi dashur që këto simbole të zmadhohen në formë, të jenë në qendër të vëmendjes dhe të mund ta shijojmë më shumë bukurinë e tyre.

“Vallëzo me mua”, “Më mbaj”, “Më buzëqesh”, “Më përqafo”, “Qëndro afër meje”, “Ec me mua”, “Më duaj”. Secili tepih na përcjell një mesazh. Të vazhdojmë të jetojmë me harmoninë që të parët tanë kanë jetuar. Të krijojmë kujtime të bukura. Ta duam njëri-tjetrin!